OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizovány k 30.1.2019

Pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dermabeauty.cz

Prodávající:Derma institut s.r.o.

Sídlo: Za Valem 6, Praha 4, 148 00

Korespondeční adresa: DERMA INSTITUT s.r.o., Antala Staška 25, Praha 4, 140 00

IČO:07007540

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C292911

 

Kupní smlouva

Prodej všech výrobků je možný pouze pro podnikatele. Tento obchod není určen pro konečného spotřebitle, jedná se o profesionální produkty, které je možno prodat pouze kupujícímu s platným živnostenským oprávněním. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Informace naleznete v sekci Doprava a platba.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Je-li kupujícícím podnikatel( je povinen se zaregistrovat platným IČO), návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Závazný souhlas je uskutečněn vždy odesláním objednaného zboží a vystavením daňového dokladu.

Kupující – podnikatel s platným živnostenským oprávněním je oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny, které s objeví u jednotlivých produktů po zadání povinných údajů včetně IČO, přijetí registračního a autorizačního emailu, ve kterém budou uvedeny informace o aktivaci velkoobchodních cen. Podnikatel – kupující je oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny jen pokud má platné živnostenské oprávnění. Prodávající je oprávněn toto oprávnění k nakupování za velkoobchodní ceny jednostranně zrušit po předchozím upozornění emailem. A to zejména v případech, že kupující účet dlouhodobě nepoužívá nebo porušil obchodní podmínky e-shopu. Podnikatel – kupující není oprávněn nakupovat produkty za 1 Kč.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
 • bezhotovostně platební kartou- v současnosti není k dispozici;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého prodejcem nebo třetí osobou  

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, popř. podle předchozí dohody.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Akční nabídky a slevy se nesčítají a nejdou kombinovat, pokud to není u akce nebo nabídky specifikováno. Bonusy k přístrojům se nesčitají. Každý zákazník má nárok pouze na jeden bonus přístrojové kosmetiky a to ten nejvyšší v případě zakoupení více produktů (týká se zejména produktů zdarma ke kosmetickým přístrojům). Při zájmu o koupi více přístrojů nás kontaktujte na tel. 608 040 015 nebo e-mail:info@beautykoncept.cz pro zpracování individuální nabídky.

Odstoupení od smlouvy

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Zákazník je povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo během přepravy k poškození vráceného zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,  opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok  na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající  oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám vzniká v rozsahu uzavřené kupní smlouvy.

Upozorňujeme, že zakoupené kosmetické produkty - krémy, séra atd. nevyměňujeme! Všechny produkty lze vyzkoušet na vstupním školení DERMABEAUTY.

Při vrácení zboží je zaslána na účet kupujícího částka (kupní cena) za vrácené zboží. Dopravné a další náklady spojené s odesláním zboží prodávajícím (balné, dobírkovné atd.) se nevrací.

 

Záruka a reklamace 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb.,a vztahuje se na zakoupené Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Délka záruky je vždy specifikována v kupní smlouvě („Kupující–podnikatel“).

Reklamaci je kupující povinnen uplatnit bezprostředně po zjištění rozporu s kupní smlouvou (vada zboží).

Z důvodu vady můžete zboží reklamovat například:

 • je zboží poškozené, nefunkční
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zboží
 • mechanickým poškozením, častým používáním  nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Nelze reklamovat kosmetické produkty, které již byly otevřeny.

Místo a způsob uplatnění reklamace:

Vaše reklamace zasílejte balíkovou poštou na adresu:

Derma institut s.r.o.

Karla IV. 1283/28

500 02 Hradec Králové

K reklamované zásilce je nutné přibalit kopii nákupního dokladu. K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit reklamační formulář.

Oprávněnost Vaší reklamace bude námi posouzena do 30 dní od obdržení reklamační zásilky. O tomto bude kupující informován e-mailem, který zadal při registraci.

Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách se počítají na pracovní dny. 

 

Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Současně je oprávněn prodávající odmítnout přijetí reklamace, pokud je produkt zčásti nebo zcela spotřebován.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Reklamace přepravních služeb

Před odesláním zboží je stav každého kusu pečlivě prověřen a zboží je na Vaši adresu zasíláno pečlivě zabalené a ošetřené proti poškození při přepravě. I přes tuto péči se ale může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s dopravcem:

- Zásilku si před převzetím od dopravce zkontrolujte

- V případě poškození obalu (pomačkání, potrhání, promáčení apod.) sepište ihned na místě protokol o poškození zásilky.

Pokud je zásilka zjevně poškozená, odmítněte převzetí a její zaplacení a s pracovníkem přepravní společnosti sepište protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti nás, prosím, neprodleně informujte emailem na info@dermabeauty.cz

V případě, že zjistíte poškození vzniklé přepravou až po převzetí zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne), oznamte tuto skutečnost pracovníkovi přepravní společností PPL nebo pracovníkovi české pošty, který s Vámi sepíše Zápis po dodání.

Neposílejte poškozenou zásilku zpět na naši adresu, následnou reklamaci z naší strany by přepravní společnosti neuznaly. Reklamovat poškozenou zásilku u dopravce může pouze její příjemce.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující shromažďuje osobní údaje pouze z hlediska tzv. oprávněného zájmu a to po dobu nezbytnou.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se   zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Copyright

Používání a kopírování všech obrázků a fotografií, nebo textu bez písemného souhlasu majitele je nezákonné. Layout stránek a veškeré použité fotografie jsou výhradním vlastnictvím zřizovatele těchto stránek. Všechna práva vyhrazena. S odvoláním na zákon o právu autorském, ze dne 7.dubna 2000, část první, oddíl 7, par. 28, odstavec 1 az 3.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: Derma institut s.r.o, Za Valem 6, Praha 4, tel. 608040015 nebo e-mail:objednavky@dermabeauty.cz